Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi! Solution now!1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μoιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

 2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

 3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον, τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

 4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

 5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΤΚ για την ασφάλειαν τζ̆αι ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΕΚ. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.

 6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πα στην άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης,
Απαιτούμεν λύσην Τωρά, Κύπριοι Μπλόγκερ - Dayanışma

Çözüm Şimdi! Solution now! Λύσην τωρά!

1. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler, yabancılar ve bu topraklarda yaşamayı seven yerliler olarak bizler, başka herhangi bir devletle birleşmek ya da bölünmüş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çözümü destekleyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerine inisiyatif almaları ve Kıbrıs’ta ya da dışında yaşayan herkesi bunun halkın çoğunluğunun stratejik amacı olduğu noktasında bilgilendirmelerini istiyoruz. Günümüz çıkmazını aşmamızın tek yolu her iki toplumun da birbirlerinin gerçek hedeflerini bilmeleri ve güvenmelerinden gelir. Siyasi güçleri liderlerin, Federasyonun inşa edileceği siyasi bağlamda gerçek ve belirgin bir yol çizerek çözüme ulaşma çabalarının yanında durmaya çağırıyoruz.

 2. İmzası bulunan bizler, düşüncelerimizin eski savaşlarından etkilenmesine izin vermiyoruz. Birlikte ve mantıklı bir şekilde barış ve ortak geleceği hedefliyoruz. Liderleri, gururlarını bir kenara bırakıp halihazırda bulunan zorlukları aşmaları için gerekli çözümlere odaklanmaya çağırıyoruz. Birbirlerini aşağılamaya ve suçlamaya enerji harcamamalarını talep ediyoruz. Halk, liderlerden gelecekteki federasyonun nasıl çalışacağını göstermesini istiyor.

 3.Tarihin gerçeklerini öğrenerek geçmişe dair bakış açıları yaratmak ve birlikte güzel ve barışçıl bir gelecek kurmak istiyoruz. Liderler her iki toplumun eğitim kurumlarına seslenip, temel eğitim prensiplerini örnek alarak, tarihi bir siyasi bir araç olarak değil, bir bilim dalı olarak görmelerini ve öğrencilere kendi yargılarını şekillendirebilecek özgür bireyler olarak saygı göstermeleri gerektiğini belirtmelidir.

 4. Kendilerini çözüm yanlısı ilan eden partilere, liderlere şu anki çabalarını tamamlamak için bolca zaman verme, ya da geri dönülmeycek noktayı aşmak için yeterli zaman yoksa, çabaların bir sonraki seçilen kişi tarafından devam etmesini sağlamak için seçimlerden 4 ay öncesine kadar hiçbir seçim hareketinde bulunmaması için sesleniyoruz. İki liderin, sorunun zorlu noktalarına odaklanmasını ve çözümün şeklini belirleyecek olan son noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bir sonraki seçimin, tüm Kıbrıslıların çözümü tamamlayacak ve adadaki federal barışı sağlamlaştıracak lidere oy vereceği, federal bir seçim olmasını istiyoruz.

 5. Siyasi partilere, örgütlere ve sivil topluma insanları bilgilendirme insiyatifini almaları için sesleniyoruz. Şu anda güvenlik etrafında dönen zorlu problemlerde olduğumuzdan, Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı siyasetçilerinin Kıbrıslı Rumlara korku ve görüşlerini aktaracağı ve Kıbrıslı Rum çözüm yanlısı siyasetçilerin Kıbrıslı Türklere korku ve görüşlerini anlatacağı iki toplumlu toplantılar olmalıdır. İlerici sivil toplum örgütlerine, kültür gruplarına, sanatçılara ve derneklere, cesaret edip barışçıl birleşme için önemli adımlar atmaları, iki toplumlu federasyonlar yaratarak organizasyonlarına bütün Kıbrıs’a hitap eden yeni bir dinamik getirmeleri için sesleniyoruz.

 6. Günümüzdeki kriz bize Kıbrıs’taki çıkmazın ne çoğunluğun fikrini tüm topluma kabul ettirmesi, ne azınlığın vetoyla karar vermeyi bloke etmesi, ne üçüncü ülkelerin askeri gücü, ne de diğer toplumu karar alma mekanizmasından atarak ya da birleşik kurumlardan çekilerek çözülemeyeceğini gösteriyor. Liderlerimize, siyasi olarak daha da güçlenmek için, akıllıca hareket etmeleri ve bu krizden bişeyler öğrenmeleri için sesleniyoruz.

 Barışı şimdi istiyoruz! Dayanışma - Kıbrıslı blogcular

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Νίκο μου ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις

Βλέπω τον τορναριτη στο Ρικ και εκνευρίζομαι
Και τελικά ο νιονιος τα είπε πολύ σωστά απο τότε


https://m.youtube.com/watch?v=OJyh_dHQz8w


Uploaded on Sep 7, 2009Album: Φορτηγό (1966)
Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
Πρώτη εκτέλεση: Διονύσης Σαββόπουλος
Άλλες ερμηνείες: Μαρίζα Κωχ || Αλκίνοος Ιωαννίδης

Μη, μην το πεις
οι παλιοί μας φίλοι
μην το πεις
για πάντα φύγαν.
Μη, το μαθα πια
τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια
για πάντα φύγαν.

Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν.
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.

Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει
τη δική σου μελαγχολία
κι έρχεται η στιγμή για ν' αποφασίσεις
με ποιους θα πας και ποιους θ' αφήσεις.


Πέρασαν για πάντα
οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες
οι κραυγές.
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.

Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ
όμορφη να σας μιλήσω
βλέπω πυρκαγιές
πάνω από λιμάνια πάνω από σταθμούς
κι είμαι μαζί σας.

Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται
όταν τα γεφύρια πίσω μας θα κόβονται
εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω
τις μέρες τις παλιές.

  • Category


Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Περί Παρθενογένεσης και συνέχειας της ΚΔ

Αν θέλουμε να δούμε ψύχραιμα 13 χρόνια μετά το σχέδιο ανάν, το θέμα της συνέχειας της κυπριακής δημοκρατίας το εχειριζόταν με μια "επικοδομητική ασάφεια" και μια πρακτικότητα.

Υπήρχαν στοιχεία που εσυγκλίναν στη συνέχεια της ΚΔς όπως η η συνέχεια της παρουσίας μας στον ΟΗΕ και στην ΕΕ κλπ και υπήρχαν και στοιχεία παρθενογένεσης , όπως η αναγνώριση σειρά συνθηκών που υπέγραψε η ΤΒΔΚ με τη Τουρκία... Πουθενά όμως δεν έπαιρνε ξεκάθαρη θέση , ούτε περί παρθενογένεσης ούτε περί συνέχειας....

Αυταααα....

Το ερώτημα που βεβαίως δεν εσυζητήσαμεν σοβαρά ούτε τότε, ούτε τώρα είναι πόσον σημαντικό είναι αυτό το θέμα για να χολοσκούμε ; Γιατί για να ασχολούνται και οι ναινέκοι με επιχειρήματα περί συνέχειας το εθεωρούσαν μάλλον σημαντικό ζήτημα....

Μπορεί να είναι που δεν το χουμε συζητήσει , μπορεί να το σκέφτομαι λάθος , αλλά για να μαι ειλικρινής λίγο με απασχολεί το ζήτημα.....
Κάπου δεν έχω πειστεί...

Και εξηγούμαι...

Καταρχή - ζήτημα ιδεολογικό.
Που εξανακούσετε κράτος να καταρρέει γιατί ήταν παρθενογεννημένο ;
Που εξανακούσετε στην ιστορία έτσι πράμα ;
Ποια εθνοτική διένεξη, ποια διχοτόμηση (νόμιμη ή παράνομη ) είχε ως γενεσιουργό αιτία τη παρθενογένεση ;

Δεν υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο να στηρίξει μια τέτοια θέση... Υπάρχουν αμέτρητες θεωρίες ως προς το τι προκαλεί μια εθνοτική σύγκρουση (θεωρίες περί εθνικισμού, περι φτώχειας, τυχοδιωκτισμού των ελίτ, παρουσίας φυσικών πόρων, ταξική ανάλυση, θεωρία του ιμπεριαλισμού κλπ κλπ) πουθενά όμως, δεν υπάρχει η θεωρία της "παρθενογένεσης"...

Πουποτε!

Γιατί στο κάτω κάτω (κάτι που φυσικά δεν θα κάμουν ποττέ οι "ενδιάμεσοι" αφού δεν έχουν ιδεολογία), κάθε θεωρία/ ιδεολογία, προσπαθεί να απαντήσει τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη της είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
Και εμείς έχουμε καταλήξει!

Η νομική

ή πιο σωστά

ο νομικισμός.

Η ιστορία , η πολιτική , η οικονομία και η κοινωνία είναι παράγοντες δευτερεύοντες, άμαν κοτσιανιάσεις τη παρθενογένεση - έκλεισες.
.................

Και όμως υπάρχει μια θεωρία που μπορεί θα μπορούσε να βάλει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο , το φόβο περί περθενογένεσης.
Η θεωρία των παιγνίων. Που τι λέει λιον πολλά ;

Αν οι τκ την έχουν σίουρη τη παρθενογένεση  , τότε , θα προκαλούν συνεχώς προβλήματα στο νέο κράτος , και όταν δεν υπάρχει πια διέξοδος , θα ξαναανακυρήξουν την ΤΒΔΚ και τωρά θα πετύχουν την αναγνώριση, λόγω της παρθενογένεσης.

Λογικό ;
Μάλλον λογικοφανές.

Καταρχή οι τκ δεν την έχουν σιούρη... Και οι τκ στη καλύττερη , μιαν επικοδομητική ασάφεια θα πάρουν...


Μετά υπάρχει και το άλλο. Ναι μπορεί να έχεις μια μάμμα που μπορεί να επιβάλει μια ντε φάκτο διχοτόμιση αλλά δεν σου εγγυάται αυτό και αναγνώριση....
Ας δούμε λιγο ξανά λίον έξω που το χωρκό μας

μια συντομη ιστορία διχοτομίσεων .
Σε ποιές περιπτώσεις μια εθνοτική ομάδα πετυχαίνει καθολική αναγνώριση ;
Μόνον , όταν η διχοτόμηση είναι συμφωνημένη (τσεχία - σλοβακία , ινδία - πακιστάν , γιουγκοσλαβία πλην κοσόβου , πρώην ΕΣΣΔ κλπ)
Όσοι δε, κυρήσουν μόνοι τους ανεξαρτησία χωρίς να συμφωνεί το άλλο μέρος, στη καλύτερη περίπτωση θα πιάσουν μερική αναγνώριση (βλέπε κόσοβο) ή καθόλου (ΤΒΔΚ , απχαζία κλπ)
Γιατί συνήθως αυτό που θα γίνει είναι ότι, η μια υπερδύναμη θα στηρίξει τον ένα η άλλη τον άλλο και δεδομένου ότι οι μεγάλοι είναι μόνιμα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας με τη δυνάμη του βέτο, δεν πρόκειται ποττέ να πιάσουν καθολική αναγνώριση....

Γιατί , (και πάμε ξανά στο βασικό μας ερώτημα του τι κινεί την ιστορία) την αναγνώριση δεν θα τη δώκει κανένα δικαστήριο.... Η αναγνώριση ενός κράτους από κάποιον άλλο, είναι απόφαση του κάθε κράτους ξεχωριστά που παίρνεται με βάση τα συμφέροντα του και όχι βάση κάποιου ανύπαρκτου παγκόσμιου δικαστηρίου.


Και οι τκ , που έσσιει 40 χρόνια που μάχουνται να πιάσουν αναγνώριση (τζαι δεν ξορτώνουν) , θα έρτουν να δώκουν πίσω 5-10% της γης που νέμονται σήμερα , για να πιάσουν μιαν επικοδομητική ασάφεια , που θα την κρατούν μετά τζαι να γυρίζουν για να πείσουν - ποιον ακριβώς; να τους αναγνωρίσει ;
Με ποιόν επιχείρημα ακριβώς ;
Τη παρθενογένεση ;

Μα σοβαρομιλούμε;

Δαμέ είχαν μια χαρά πολυ πιο πιασιάρικο επιχείρημα (10 χρόνια καταπιέσης στους θύλακες) και δεν επιάσαν αναγνώριση και θα το πετύχουν με τη παρθενογένεση ;

Δαμέ , έχουν μια μάμμα με μια τεράστια γεωπολιτική δύναμη και αξία και δεν επιάσαν αναγνώριση και θα την πιάσουν λόγω παρθενογένεσης....
Φυσικά αυτό πρέπει να μας διδάξει και εμάς κάτι.... Ακριβώς το αντίθετο.. Παρόλο που έχουμε 1000 νομικά δίκαια δεν εσυκώσαν 40 χρόνια ούτε ένα τούρκο στρατιώτη...
Ούτε οι φίλοι μας  οι αμερικάνοι ούτε οι φίλοι μας οι ρώσοι είπαν ποττέ στη τουρκία πιάστον στρατό τζαι φυε τον ιδαλλιώς...
βεβαίως ούτε οι φίλοι τους οι αμερικάνοι ούτε οι φίλοι τους οι ρώσοι , δεν είναι διαθετιμένοι να αναγνωρίσουν τετελεσμένα εισβολής σε μια μεσαία δύναμη.... θα χάσουν εντελώς τον έλεγχο ύστερα...


Οι τκ , θα έπρεπε να έχουν μάθει ως τωρά ότι με τη βοηθεία της μάμμας τους , μόνο ντε φάκτο αναγνώριση μπορούν να πιάσουν... ντε γιούρε αν δεν συμφωνήσουμε τζαι εμείς δεν έσσιει...


Τζαι που την άλλη σε ένα φανταστικό σενάριο που το σχέδιο μιλά ξεκάθαρα περί συνέχειας της ΚΔς... Αν οι ΤΚ καταφέρουν να τους αναγνωρίσουν ΗΠΑ, Ρωσια, Αγγλία, Γαλλία , Κίνα ... το χαρτί μας που θα λαλεί "συνέχεια" δεν θα είναι παρά ένα κωλοσφότζίην.


Δεν γίνεται σοβαρά , να θεωρούμεν ότι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον μιας λύσης, είναι μια κατασκευή εθνικιστικού νομικισμού.

Δεν εν τα συντάγματα που κάμνουν τα κράτη να καταρρέουν αλλά εν οι άνθρωποι.

Έτσι δεν ασχολούμαι αυτή τη φορά αν αυτή η λύση (αν έρτει) θα εγγυάται τη συνέχεια της ΚΔς... δεν με αφορά... δεν με επείσετε...


έχει πολύ πιο σοβαρούς λόγους να απορρίψεις ένα ενδεχόμενο σχέδιο... ήβρετε ένα καλύττερο


Φλασάκι
Η πολιτική ανάγνωση του να συζητούν τη παρθενογένεση ο αναστασιάδης και ο ακκιντζί
Που ούλλο το ζήτημα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό

η παρθενογένεση δεν έπρεπε να απασχολούσε κανένα εκτός που τον ντεκτάς τζαι τον τάσσο που ήταν η προσωποποίηση του κυπριακού εθνικιστικού νομικισμού.

Το ότι , την συζητούν οι "ηγέτες της λύσης" (ή ακόμα και η αριστερά ένθεν και ένθεν), δείχνει μιαν υποβόσκουσα έλλειψη εμπιστοσύνης.

Είναι σαν να συζητάς τους όρους του διαζυγίου πριν να κάμεις γάμο....
ε, τι πιθανότητες έχει τούτος ο γάμος ;


Αφήστε το τζαι πέτε , εμείς δεν το συζητούμε , γιατί εμείς θα τη κάμουμε να δουλέψει....
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

brexit


μέρες μετά, όταν πια οι "τρομοκρατικές" εγινάν καθημερινότητα και η επικαιρότητα είναι πλέον στον ερτογάν... τωρά που ήραμεν αθκιάσιν...

Δεν έχει κάποιο λόγο η αριστερά να πανηγυρίζει για το μπρεξιτ.

Η ψήφος του μπρεξιτ. ήταν έντονα ταξική, αν και χωρίς ίχνος ταξικής συνείδησης.
Όχι εντελώς !
η μόνη ταξική ψήφος ήταν του σιτυ.
Αυτοί μάλιστα! εψήφισαν, για να προστατέψουν τα συμφέροντα της τάξης τους.
Ούλλοι άλλοι εψηφίσαν ότι να ναι, ακολουθώντας βλακώδη εθνικιστικά επιχειρήματα - είτε αυτοί εν ουαλλοί είτε σκωτσέτζοι.

Όπως και τότε , το ερώτημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Εν δικά τους τούτα τα ερωτήματα.
Το ερώτημα, είναι με πιο οικονομικό πρόγραμμα, θα διαχειριστείς το κύριο ζήτημα σε μια οικονομία που είναι αυτό των ανισοτήτων.
Και ούτε οι υπέρμαχοι της δραχμής, ούτε του μπρέξιτ εδείξαν να έχουν ένα κάποιο πρόγραμμα αντιμετώπισης των ανισοτήτων.
Οι δε υπέρμαχοι του ευρώ (αυτό μπορείς να τους το αναγνωρίσεις!), έχουν ξεκάθαρο πρόγραμμα και στόχο - τα δικά μας δικά μας , τζαι τα ξένα πάλε δικά μας.

Η αριστερά το μόνο που μπορεί να κάμνει είναι να κλαίει, αφού σε περίοδο έντονων ταξικών αντιθέσεων, δεν μπορεί να πείσει  (υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά η γενική εικόνα είναι αποκαρδιωτική).... Και πως να πείσει άλλωστε αφού κανένας δεν ξέρει να μας πει , την εξουσία αν τη πιάσει τι να τη κάμει.

Για το μόνο που μπορεί να υπερηφανεύεται ακόμα η αριστερά είναι δυστυχώς για την ορθότητα των αναλύσεων της.

Ενώ οι άλλοι.... Ακόμα το χαβά τους. Δείτε μόνο τι προτεραιότητες εθέσαν στις αναλύσεις τους

Προτεραιότητα έχει το ότι αγορές (εκμεταλεύομενες την ευκαιρία να κάμουν το χάος λίρες) εβουλιάξαν τη στερλίνα.... για 5-6 ημέρες.  κλασικά αχάπαροι από οικονομικά, εφκήκαν με πηχυαίους τίτλους τη πρώτη μέρα ότι εβουλιαξεν το χρηματιστήριο.... και σε 2 εβδομάδες επανήλθε...

Η "ανάλυση" λέει ότι οι γέροι εψηφίσαν το μπρέξιτ γιατί ονειρέφκουνται την πάλε ποτέ αυτοκρατορία. Το ότι οι γέροι, εζήσαν το πριν και το μετά του θατσερικού νεοφιλελεύθερου ολέθρου ουτέ καν παίζει σαν ενδεχόμενη εξήγηση της ψήφου των ηλικιωμένων...που τζαι "ηλικιωμένος" να είσαι πρέπει να είσαι τουλαχιστον 100 χρονών για να έχεις ζήσει ως αποικιοκράτης

Το συμπέρασμα που σύσσωμοι πλέον προπαγανδίζουν είναι η κατάργηση των δημοψηφισμάτων, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει τέτοιες περίπλοκες αποφάσεις και πρέπει να τις αφήνει τζίηνους που ξέρουν να τις παίρνουν για λόου του. Πλέον εφκάλαν τη μάσκα τέλια.. Ασ τη καταργήσουμε τη δημοκρατία και ας παραδώσουμε το μανατζμεντ του κράτους στις αγορές

Τζαι η μόνη τους έγνοια είναι να παρετήσει ο κόρμπυ γιατί ιμισσ δεν ήταν αρκετά πειστικός. Εφκάλαν και οι "σοσιαλδημοκράτες" τέλια τη μάσκα πκιον.

Μα δεν είναι δίλημμα αυτό για την αριστερά!!
Αυτά εν διλήμματα που αφορούν εσάς, και το παραμύθι ότι "συμφωνείτε με τους εθνικιστές" έχει παρέλθει. Στην ουσία αγαπητοί νεολελέδες το δίλημμα εν εσείς που το έσσιετε.
Ή που θα μάθετε να τα μοιράζεστε ή που θα συνεχίζετε να στρώνετε πρόσφορο έδαφος για το λαικισμό των εθνικισμών. Και αν εξέρετε ιστορία θα εξέρετε ότι τη μεγαλύτερη μείωση των ανισοτήτων δεν την έφερε κανένα εργατικό κίνημα αλλά οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι..Το έχουμε πει δεκάδες φορές θα το πούμε ακόμα μια.

Έχουν (εν μέρει) δίκαιο οι "οικονομολόγοι" όταν μας λεν ότι υπάρχουν οι κανόνες της αγοράς (έχουν δίκαιο ως προς το ότι υπάρχουν, όχι ως προς το ότι είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας να τους υπακούει).
Οι κανόνες της  αγοράς είναι ευέλικτοι , προσαρμόζονται γρήγορα, τους υπακουείς ή αλλιώς την πληρώνεις.

Υπάρχουν βεβαίως και οι κανόνες της κοινωνίας.
που είναι δύσκολο να τους δεις, κινούνται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, μπορεί να σιγορβράζουν για χρόνια , για δεκαετίες και μετά μια μέρα "που το πουθενά" , φκαίνει ο κόσμος στους δρόμους τζαι ξεκινά τζαι παίρνει κεφάλια.
Οδηγούν σε κάτι καλύτερο αυτές οι διεργασίες... μπα ! Κατά κανόνα όχι.
Συνήθως οδηγούν στη βαρβαρότητα.
Όμως την ώρα που ξεσηκώνουνται ένα δίκιο το έχουν.
Πως να τους πεις ότι δεν έχουν ;


Όσοι εχάσαν από τον θατεσρικό /μπλερικό νεοφιλελευθερισμό, πλέον ακούουν σε εθνικιστικές κορώνες του στυλ "φταιν οι μετανάστες".......τζαι οι σκοτζέζοι με τους βορειο ιρλανδούς, να ψηφίζουν με εξίσου εθνικιστικά κριτήρια...
Και όλα αυτά παρόλο που 9 στους 10 οικονομολόγους τους εξηγήσαν γιατί έπρεπε να μείνουν.
Αλλά τούτοι επιμένουν να μεν ακούν.
Τους έχουν γραμμένους στα αρχίδια τους
Γιατί έσσιει 30 χρόνια, νεοφιλελευθερων πολιτικών που τους εξηγούν γιατί αυτές οι πολιτικές εν προς το συμφέρον τους, τζαι ακόμα να το δει στη μπούγκα του.

είπα του στροβολιώτη πριν λίο τζαιρό, ότι οι ανισότητες στην ευρώπη εφτάσαν στα επίπεδα του 1910 τζαι η απάντηση ήταν κάτι του στυλ.... ε, τι άλλο είναι το ίδιο με το 1910 ;
μπα τίποτε....
UKIP, λεπεν, χρυση αυγή, ελάμ, αυστριακοί, ούγγροι , πολωνοί εθνικιστές... παντού καλπάζουν τζαι τούτοι σφυρίζουν αδιάφορα. κάτσε να φκει τζαι ο τραμπ πλάκα που θα σσιει...


Τζαι θκιεβάζω τελευταία ότι ο ρέντζι σκέφτεται να γράψει την ΕΕ στα @@ του για να σώσει τες τράπεζες, ενώ ισπανοί και πορτογάλλοι δεν θα δεκτούν τιμωρητικές πολιτικές αν δεν πιάσουν τους στόχους τους (η μήπως τελικά δεν θα τις επιβάλει ο σοιμπλε στους συνιδεολογους του;), η Γαλλία απειλεί να αναστείλει τον (όμορφο ευρωπαικό ) νόμο που επέτρεπε στες επιχειρήσεις να πληρώνουν ένα μετανάστη στη γαλλία μισθό και ωφελήματα λετονίας.. Ενώ οι υπόλοιποι επαναφέρουν τα σύνορα, ζητούν παρόμοια δημοψηφίσματα, και αναπτερόνονται οι εθνικισμοί...
Τι να σας πω ;
Λουθείτε τους
τζαι όσον οι ευρωπαικοί εθνικισμοί έχουν κοινό εξωτερικό εχθρό (τους μουσουλμάνους μετανάστες) εν καλά... Δεν ενοχλούν ιδιαίτερα τα συμφέροντα τους... Που να αρκέψουν να εχθρεύονται ο ένας τον άλλο να δείτε τι ωραία που θα μαστε...


Τελικά η χρησιμότητα της ήττας του τσίπρα ήταν ότι η ΕΕ έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο
Δεν εθέλαν να πληρώσει το χρέος .... ξέρουν ότι δεν είναι βιώσιμο.
Έπρεπε να τον εξευτελίσουν πασοκοποιώντας τον.Οι επιπτώσεις του μπρεξιτ, δεν θα είναι οικονομικές (με τους όρους που αντιλαμβάνονται την οικονομία οι νεοφιλελευθεροι)  - πολιτικές θα είναι , δεν παύουν όμως οι λόγοι που οδηγήσαν σε αυτό να είναι βαθύτατα οικονομικοί (με ταξικούς όρους) 

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Τι κάμνει ο φαίδωνος στον ΔΗΣΥ

αναρωτιούνται διάφοροι τι γυρέφκουν στον συναγερμό, ο θεμιστοκλέους ο χαμπουλάς και ο κυπριανού... Γελοία ερώτηση. Από ανέκαθεν είχαμε τέτοια αστέρκα στη πολιτική ζψή του τόπου και κυριώς στο συναγερμό
Η πραγματική ερώτηση είναι τι κάμνει ο φαίδωνος στον δησυ ;

Τον άκουα προχτές στο ρικ, τζαι αναρωτιούμουν ;
Τούτος είναι στο ίδιο κόμμα με τον αβέρωφ το χαρούλη τζαι το χάσικο ;

Ακούσετε τον τι είπε ;
Ο ιδιώτης μας κλέφτει ! (που εξανακούστηκε.... το κράτος μόνο κλέφκει τους φορολογούμενους)
Τζι αν δεν ρίξουν τες τιμές θα τα αναλάβουμε εμείς , τζαι θα τα καταφέρουμε καλύτερα! (άκου , άκου... λες τζαι εν δουλειά του κράτους να διαχειρίζεται σκουπίδια ή απόβλητα (ή τηλέφωνα!).  Λες τζαι μπορεί το κράτος να καταφέρει καλύττερα που τον ιδιώτη.... Φαίνεται δεν ξέρει ότι ο ιδιώτης επειδή έχει το κίνητρο του κέρδους θα μας φέρει καλύττερο αποτέλεσμα). Δεν του μαθε τίποτε ο χάρης και φούλης φαίνεται!

Εβάλαν το βέργα να δώκει πίσω 2 διαμερίσματα αμφιβόλου αξίας , αλλά όχι το κλεμένα από των ιδιώτη..... Και είναι λόγος τούτος να διαμαρτύρεσαι φαίδων μου ; Το κράτος όπως είπεν και ο άνταμ το εφτιάξαν οι πλούσιοι για να προστετέφκουν τες περιουσίες τους που τους φτωχούς. Το ίδιο και η παράταξη σου.. Στη μίζα φταίει μόνο τζίηνος που τα παίρνει και όχι τζίηνος που τα δίνει... Στη καλύτερη φκάλεις τον μάρτυρα κατηγορίας - έτσι που να διάς παράδειγμα στους υπόλοιπους ότι όσον τζαι να λαδώσετε θα τη φκάλετε καθαρή. Ως και δικαιοσύνη διαφωνεί με αυτές τες ακραίες αντιλήψεις

Τζαι διαμαρτύρεται ο φαίδωνος (τον χάσικο αρώτησεν τον) ότι επιτρέπουν στους ίδιους εργολάβους που κατηγορούνται για μίζες να πιανουν τζι άλλες δουλειές στο δημόσιο.... Και είναι λόγος φαίδων μου τούτος να διαμαρτύρεσαι  ; Και να προκαλείς τζι άλλες καθυστερήσεις  στη γραφειοκρατία του δημοσίου. Δεν κρύφεις τζαι συ να γίνουν οι μιζαδορικές διαδικασίες πιο ευέλικτες ;


Τίμιος άνθρωπος τζαι τι κάμνεις στο συναγερμό ;


.....
Τα περί τιμιοτητας δεν φαίνεται να αντιλαμβάνουνται καν τα κόμματα που παν ανέμελα για ένα ακόμα ρεκόρ αποχής.
Γιατί ναι , έχουν ιδεολογικές διαφορές στο κυπριακό , την οικονομία και στην ατάκα της τηλεόρασης.

Αλλά ο κόσμος εύλογα αναρωτιέται... πως γίνεται να φκαίνει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, σε δήμους, ημικρατικούς, συνεργατικά , (πλην αυτό το τραπεζών - για αυτό έχουν την ελευθερη αγορά να ευχαριστούμε) όπου εκπροσωπούνται σε όλους τα κόμματα στα διοικητικά συμβούλια τζαι να μην έσσιει ένα κόμμα την ηθική διαφορά να μην αποδέχεται την διαφθορά... Να μην ανέχεται να είναι το κράτος ο νεροκουβαλητής στη πούγκα του ιδιώτη.....

Σήμερα είχαμε μνημόσυνο....
Ο πατέρας μου οι θείοι μου.... Τους θυμούμαι πριν 25 χρόνια σε οικογενιακά τραπέζια κυριολεκτικά να σκοτώνουνται για τα κόμματα τους, τζαι να ακούουνται οι φωνές τους ως απεναντι....
Σήμερα, εκάμναν χάζι ...
Ο δικός σου που έφαεν ;
Εμάς στη πάφο στο σάπα.
Οι 1δικοί μας στη φόκους... αλλά δεν γίνετι να μεν εξέραν για το σάπα..
οι δίκοι μας επιάσαν τζαι περιφανέφκουντε το θέμας.....
τζαι όμως αυτή η γενειά πάει ακόμα τζαι ψηφίζει...
είτε που συνήθεια είτε που κάποια μακρινή ανάμνηση.
Ενώ οι πιο νέοι....

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αλήτες δημοσκοποι

Το έκαναν το Γενάρη το επανέλαβαν στο δημοψήφισμα και δεν έβαλαν μυαλό.
Και συνέχισαν Τρίτη φορά σε ενα χρόνο,
Δημοσκόποι και ΜΜΕ , ιδιώτες που αποδεικνύουν επαναλαμβανόμενα πως η ελεύθερη αγορά καταστρατηγεί τη δημοκρατία,
Ηταν ντέρμπι τούτο ρε άχρηστοι; Ηταν θρίλερ 7 μονάδες διαφορα;
Ηταν εκτός οι ανέλ;
Ηταν μέσα ο λαφαζανης;

Και στις ταχα μου έρευνες αυτών των ανθρώπων κάποιοι θα βγάλουν συμπεράσματα , θα αποφασίσουν πολιτικές, θα διανέμουν πόρους για διαφημίσει , θα καμουν επιχειρηματικά πλάνα.
Σταματήστε να ακούτε άλλο τους αναλυτές.
Ατζέντες εξυπηρετούν και το έχουν αποδείξει πολλάκις.
Δεν έχει τόση σημασία αν μαγειρεύουν τους αριθμούς εσκεμμένα, ´η αν απλά δεν μπορούν. Σημασία έχει οτι ο λόγος τους δεν έχει ίχνος αξιοπιστίας.

Η αποτελεσματικότητα της ελεύθερης αγοράς σε όλο της το μεγαλείο
Όσο για τα ΜΜΕ των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών , που υποτίθεται οτι διασφαλίζουν τη "ελευθερία του λόγου" είναι επικίνδυνοι.
Επικίνδυνοι γιατι αυτή τη ποιότητα έχει η ιδιωτική Τετάρτη εξουσία.
Ευτυχώς που υπάρχει η ΕΡΤ.
Και δέκα και εκατό αχρείαστους υπαλλήλους ας έχει, διασφαλίζει καλύτερα απο τον οποιο ιδιώτη τη δημοκρατία, και την ενημέρωση .

Για την ουσία του αποτελέσματος απο αύριο

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

επιτέλους παραγωγή !

Είδου:Μετά από μια τετραετία, πίενε έλα , κόστος σε χρήμα και χρόνο (εξού και οι μειωμένες αναρτήσεις) , φέτος για πρώτη φορά we proudly present κάτι που μπορεί να ονομαστεί παραγωγή.

Να τα πιάμε που την αρκή, σε ένα όπως λέει και ο γουφις κατά τα άλλα , ανάλαφρο θέμα.
Εξεκινήσαμεν οικογενιακώς το 2011.
Είχα παππού και θείο μελισσοκόμο, των οποίων η βοήθεια ήταν και παραμένει σημαντική (του θείου.. γιατί τον παππού τον εχάσαμε πέρσι.... Κρίμα γιατί.... ως πέρσι μόνο παρατηρήσεις μας έκαμνε :-) τωρά μπορεί να ένιωθε τζαι λίο περήφανος).
Έκαμαμεν κάποια μαθήματα με το εταιρον ήμιση... αν και στη πορεία μας εγκατέλειψεν αμοναχούς μας.... ψέματα... δεν μας εγκατέλειψε... αναλαβάνει όταν λείπουμε την οικογένια που δεν είναι λίγο... Είναι σημαντικό όμως ότι έβαλεν μάσκα τζαι ήρτεν έστω κάποιες φορές... αν έχει ο σύντροφος μια κάποια γνώση , είναι πιο εύκολο νομίζω να έχεις  στήριξη όταν λείπεις τόσες ώρες.

Το 2011 λοιπόν εξεκινήσαμεν με 10 μελίσσια (ευγενική προσφορά του θείόυ). Μέλι δεν είδαμεν τζαι μέχρι το σιειμώνα εμείναν 3.
Οι υπόλοιπες χρονίες δεν επήαν τζαι καλύττερα, λόγω ξηρασίας αφ ενός αλλά κυρίως λόγο της έλλειψης γνώσεων... 20 -30-50 κιλά , που δεν μας κανούν ούτε για μας τζαι για τους φίλους μας. Ο αριθμός των κυψελών αυξομειωνέταν ανάλογα, αφού ώστι να πάρουμε είδηση μιαν αρρώστια ήταν είδη αργά (έλλειψη γνώσεων καθώς είπαμεν..)
Εν τέλει αποφασίσα να ζητήσω βοήθεια που κάποιον πιο καλό... τζαι έμαθα πολλά, λάθη ακόμα κάμνω , αλλά υπήρχε σαφέστατη βελτίωση..... Εδώ δημόσια να ευχαριστησω τον Κ.

Όσον βεβαίως πολυνίσκουν , τζαι αν θέλεις να βελτιώνεσαι, όλο και παραπάνω χρόνο πρέπει να ξοδέφκεις... Έτσι ένι - όσον χρόνο παραπάνω αφιερώσεις τόσον καλύττερα είναι τα αποτελέσματα ...και ισχύει βεβαίως και το ανάποδο. Όταν λόγω άλλων υποχρεώσεων τα αφήναμε στον αυτόματο - τούτο εφαίνετουν στο τελικό αποτέλεσμα

Έτσι για να ξεκαθαρίσουμε
Όχι δεν κάμνουμε διαφήμιση για να πουλήσουμε... 150 κιλά δεν είναι ούτε κατόρθωμα (αν μας θκιεβάζει κανένας σοβαρός μελισσοκόμος θα γελά) , ούτε καλύψαμε τα έξοδα μας.... Μακάρι να μας κανήσει να το μοιραστούμε με συγγενείς και φίλους.

Και ούτε θα μιλήσω για τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας....
Μπα.. το ιντερνετ εν γεμάτο για όποιον θέλει...
Άσε που γενικά με εκνευρίζουν όσοι προσπαθούν να φκάλουν συμπεράσματα που το ζωικό βασίλειο, για να μας πείσουν ότι έπρεπε να δουλέφκουμε όπως τες μέλισσες ή τους λύμπουρους , τα λιοντάρκα ή τους σιήλλους..

Μάλλον για το τι μου έδωκεν εμένα ως τωρά τούτη η πορεία

Είμαι παιδί της πόλης δεν τίθεται θέμα. Τζι αν επίενα ως έφηβος 4-5 φορές το χρόνο σε κάτι περβολούθκια των παππούδων για βοηθεία , δεν με ενθουσιάζεν ιδιαίτερα η ιδέα τζαι ούτε βάλω τον εαυτό μου ως παιδί του χωρκού. (Αν τζαι βλέποντας τη σημερινή νεολαία τουλάχιστον εμείς επρολάβαμεν να πάρουμε μια γεύση....)

Παραπάνω μου άρεσκεν το θκιεβασμα , τζαι δεν είχα ούτε έχω ακόμα το σκουλούζιν των κατασκευών ή των επισκευών. Θέλω τα πράματα που πιάνω να δουλέφκουν και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πως....Αν κάτι δε σπάσει, δεν με συγκινεί να δοκιμάσω να το σάσω μόνος μου - προτιμώ να έρτει κάποιος να το σάσει που ξέρει.... Έτσι γενικά δεν επίστεφκα ποττέ ότι θα εκέρδιζα τόσην ικανοποίηση κάμνωντας κάτι χειρονακτικό... Μου άλλαξε το στερεότυπο που είχα για τον εαυτό μου.

Βεβαίως υπάρχει τζαι η επαφή με τα τσιμπήματα... τα οποία μαθαίνεις σιγά σιγά να συνηθίζεις... Αν τζαι δεν είμαι σαν κάτι τύπους που παν χωρίς μάσκα τζαι γάντια στα μελίσσια..... Τζαι μεν σου τύχει να την αφήκεις ανοικτή τζαι να έβρουν τρόπον να μπουν μέσα - γιατί μετά δεν είναι τόσον ο πόνος όσον ο φόος... Ο φόος του να μεν ξέρεις που τζίηνες ούλλες που ακούεις θυμωμένες να σε ζιζηρήζουν πόσες εν μέσα τζαι πόσες εν έξω.

Μου έδωκε μιαν επαφή με τη φύση που (παρόλα τα καμπινγκ) , επερνούσε που δίπλα μου απαρατήρητη... Πόσες φορές μου έδειξεν ο πατέρας τα φυτά του βουνού... λατσίες, αντρουκλίες, ξυσταρκές... όσην ώρα μου τα ελάλεν...μετά εδιαγράφουνταν.... μετα τη μελισσομια, αναγκαστικά πρέπει να μάθεις τες ανθοφορίες , να παρατηράς τη φύση της περιοχής σου, να έσσιεις τη έννοια του τζαιρου....Έτσι ξεκινάς τες πεζοπορίες στη φύση για να γνωρίσεις τη περιοχή σου.... Περπατάς με παρέα στο δρόμο τζαι θωρείς ένα δέντρο ανθισμένο τζαι στέκεις τζαι θωρείς άραγε δουλέφκουν το τούτο οι μέλισσες ; για γύρη ή για νέκταρ ; ... Τζαι θωρούν σε γνωστοί τζαι άγνωστοί σταματημένο να θωρείς ίσια πάνω (ενώ ούλλοι γυρόν βουρούν) τζαι οι παραπάνω αναρωθκιούνται "με εν πελλός τούτος; να που πάθεν τζαι στέκει τζαι θωρεί το δεντρόν;"  :-)  ....

Ένα που τα πιο σημαντικά είναι η έννοια του να παράγεις κάτι χειροπιαστό. Το να το θωρείς να τρέσσιει μεσα στη μπουκάλα τζαι να νιώθεις ότι εγώ το έκαμα... Για όσους (σαν και εμέ) που για λόγους βιοπορισμού καταισσιέφκουνται στα σερβισες , τραπεζίτες, λογιστές, μεσίτες, ασφαλιστές, εκτιμιτές, οφσοουρ, κλπ κλπ εν κάτι που δεν μπορείς να νιώσεις ποττέ.... Ποττέ δεν προλαβαίνεις να νιώσεις ικανοποίηση γιατί ετέλιωσες μιαν υπόθεση αφού είδη δουλέφκεις τες 10 επόμενες.
Ενώ η μελισσοκομία έσσιει ένα ξεκάθαρο κύκλο... προετοιμασία, χεσσιειμώνιασμα, σμηνουργίες, μεταφορές, συγκομιδη - σε επάφη με κύκλο των εποχών.... Τζαι ξανά που την αρκή.

Θυμούμαι τον παππου που ελάλεν "το 55 έπιασα το χωράφι στην έξοη. το έβαλα κοτσίηνια, τζαι εγιώρκισε - έδωκα τα τόσα σελινια την οκκά , μετά το έβαλα καρρότες έφκαλα τόσους τόνους επήαν τόσα την οκκα"....
Κάτι που εν αδύνατο να θυμάσαι όταν το μόνο που κάμνεις εν χαρτιά. Οι χρονιές δεν έχουν κανένα σημείο αναφοράς.
Άσε που δεν μπορείς να το μοιραστείς τζαι με κανένα , εκτός τζι αν δεν είναι στον ίδιο κύκλο επαγγέλματος.... Φαντάζεσαι να λαλείς στα αγγόνια σου "το 2011 έκαμα ένα ισoλογισμό που να στα λέω ; Το 2012 έδωκα ένα δάνειο σε ένα πελάτη... "


Άσε που εκατάληξα στο συμπέρασμα ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις σε ένα μωρό τι δουλειά κάμνεις, πα να πει ότι κάτι λάθος κάμνουμε. Εϊδα τραπεζίτες να προσπαθούν να εξηγήσουν τι κάμνουν σε ένα εξάχρονο και είναι κωμικοτραγικό. Φαντάστου ας πούμε τον εκτιμητή
- Τι δουλειά κάμνεις παπα ;
- Εκτιμιτής
- Δηλαδή ;
- Εεεε... Πως να σου το πω.... Να το πιάσμεν έτσ.....ας πούμε ότι κάποιός θέλει να αγοράσει ένα σπίτι
- ναι ;
- Τζαι δεν  έσσιει λεφτα
- γιατί δεν έσσιει ;
- (το αγνοείς και συνεχίζεις) άρα πρέπει που κάποιον να τα δανειστεί.
- ?
- Τζαι τζίηνος ο κάποιος θα τα θέλει πίσω διπλά τζαι τρίδιπλά... αλλά ξεφεύγουμε.... Τέλος πάντων τζίηνος ο κάποιος που εννά του δώκει τα λεφτά για ναν σιουρος ότι θα τα πιάσει πίσω λαλεί του - αν δεν με πληρώσεις θα σου πιάσω το σπίτι.
- τζαι γιατί να του το πιάσει;
- (συνεχίζεις να αγνοείς). Τέλος πάντων, για να είναι σίουρος ότι δεν θα του δώκει παραπάνω λεφτά από όσα αξίζει το σπίτι - στέλει ένα εκτιμητη να του πει πόσα κάμνει. Τζι αν αξίζει 10 ευρώ, θα του δώκει 10 για να το γοράσει. Ε, τούτο κάμνω
- ???? παπά πάμε να παίξουμε ;

Το χω κάθε πρώι που με ρωτά πλέον η μεγάλη
Παπά που α παεις....
τζαι απαντώ "γαμώ τη γενειά μου με μου κάμνεις έτσι ερωτήσεις"
τζαι ακούεται που μακρυά η φωνή... μεν ξιτιμάζεις...

Ενώ το σάβατο
- παπα επήε στες με'ισσουλές
- και τι κάμουν οι μελισσουλες
- μπιζζ
- και τι θα μας φέρουν ;
- Μέ'ιιι

Απλά και κατανοητά.
Θυμουμαι μερικές φορές τη σκηνή από τα φοιτητικα χρόνια  όταν εγνώρισα το πατέρα νου πολωνου συφοιτητή και τον ερώτησα τη δουλειά κάμνετε ;
Ich bin papiermacher
Κάμνω χαρτί... Απλά και κατανοητά


Που τζιαμέ τζαι τζει είναι η έννοια του να ξεφεύγεις κάπως.
Άλλoi το βρίσκουν ξιτιμάζοντας στη μάππα, άλλoi στο τζυνήιν άλλο στο ψάρεμα.
Το να έσσιεις κάτι, που την ώρα που το κάμνεις σε αναγκάζει να σκέφτεσαι μόνο τζίηνο. (εκτός τζι αν είσαι ποτζίηνους που η δουλειά τους τους "προσφέρει" δωρεαν κινήτο, για να είσαι διαθέσιμος και παραγωγικός όταν τρώεις, όταν χέζεις όταν γαμάς....όταν θέλεις να ξεφύγεις...)
έτσι όταν ανοίω ένα μελασσικάκι τζαι σηκώνω πάνω ένα πλαίσιο να δω τι γίνεται , η συγκέντρωση εν τζιαμέ - αν (δεν) έσσιει μέλι, αν (δεν) έσσιει γύρη αν (δεν) έσσιει γόνο (ή στη σιειρόττερη αρρώστια)  - ούτε στους πελάτες ούτε στες υποθέσεις τους.

Εκτός που το να είμαι τζιαμέ, διά τζαι ένα στόχο (χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα ρίσκα) that keeps me going. Μπαίνεις στη διαδικασία του προγραμματισμού, φκάλεις σχέδια , κάμνεις όνειρα (που ποττέ σεν υλοποιούνται - αλλά παλε κάθε χρόνο κάμνεις τα)

Που τζιαμέ τζαι τζει έσσιει τζαι κάτι το ίδαίτερα αντιοικονομικό που είναι όμορφο. Στα πλείστα βιβλία εισαγωγής στη μελισσοκμία η συμβουλή είναι η ίδια.
Μην ξεκινήσεις τη μελισσοκομία με σκοπό να γίνεις πλούσιος - δεν θα γίνεις.
Αν είσαι καλός , μπορείς να φκάλεις ένα καλό εισόδημα - πλούσιος εν θα γίνεις.
Δεν ζεις με τη γαμημένη αντίληψη ότι κάθε χρόνο πρέπει να φκάλεις παραπάνω από ότι πέρσι  - τη λεγόμενη ανάπτυξη.... Δεν γίνεται... Και δεν είναι "αποτυχία" - είναι φυσιολογικο.
Μπορείς να βελτιώσεις τες πρακτικές σου, αλλά που τζιαμέ τζαι τζει σε περιορίζει η φύση, η γη τζαι ο τζαιρός....
Επίσης η συμβουλή είναι - μεν βιάζεσαι. Πιάσε λίγα τζαι μάθε τζαι πόλυνε τα σιγά σιγά. Αν μπεις με μεγάλες επενδύσεις πριν να μάθεις με τα λία το πιο πιθανόν είναι ότι θα φάεις τα μούτρα σου.
Άλλοι ρυθμοί - αντιοικονομικοί.Τέλος, όπως στη συζήτηση που είσσιεν προχτές στου στροβολιώτη.
Μακρυά που εμάς αντιλήψεις του στυλ - για να σαι μελισσοκόμος σημαίνει είσαι καλός άνθρωπος.
Αρχίδια.
Μελισσοκόμους έσσιει τζαι καλούς τζαι κακους.
Τζαι κουμμουνιστές τζαι φασίστες.
Τζαι η ιδεολογία δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο μελισσοκόμος είναι προοδευτικός στο τρόπο που ασκει τη μελισσοκομία - αν είναι διαθετιμένος να αλλάξει τες πρακτικές του, να μάθει κάτι νέο ή είναι κκελετζίης, τζαι θέλει να κάμνει τα πράματα όπως τα έμαθεν.
Όπως και σε όλα τα άλλα , άλλα συφέροντα έχουν οι μικροί παραγωγοί τζαι άλλα οι μεγάλοι. Τζαι βεβαίως άλλα οι υπεραγορές.
Αλλά όλοι, θέλουν επιδοτήσεις χωρίς απαραίτητα να είναι διαθετιμένοι να αλλάξουν τες πρακτικές τους.
έτσι λειτουργεί τζαι το κράτος. Αν τζαι οι επιδοτήσεις είναι πλέον μειωμένες - τες διά όπως τες εδιάν πιο πριν , χωρίς όραμα να βελτιώσει τη κατάσταση... Αφού τζίηνα θέλουν οι πελάτες τζίηνα τους διούν... "δημοκρατία ; " , "εξυπηρέτησις του πελάτη;" , "δημοσιουπαλληλική νοοτροπία ; (τούτα θέλουν , εννα τσακώνουμε εγώ με τον καθένα) ;
Δεν ξέρω αλλά έτσι ενι

Όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα το κράτος δεν έσσιει όραμα.
Όπως σε πολλά άλλα πράματα δεν έσσιει όραμα είτε είναι είναι αριστερό ή δεξιό.
Τούτα λειτουργούν στον αυτόματο τζαι εξαρτούνται που τους "μανδαρίνους"  αφού οι εκάστοτε κυβερνήσεις ούτε γνώσεις έχουν ούτε ξέρουν τι θέλουν. Έτω πριν τες εκλογές γράφουν μια μπροσούρα με γενικόλογες θέσεις για τη γεωργία - που με μούττην έχουν με κώλο .

Τζαι οι υπουργοί καπαρτίζουν σύμφωνα με τα νούμερα που τους διούν οι λιετουργοί - ότι φέτος εδώκαμεν τόσα για τούτο κλάδο ή επιάσαμεν τόσες επιδοτήσεις που την ευρώπη για λόοου σας, χωρίς να τους απασχολεί ιδιαίτερα αν η ποσότητα ή ποιότητα του κυπριακού μελιού βελτιώνεται.


 Έσσιει όντως κάποιους λειτουργούς που έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον , αλλά γενικά το κράτος δεν έσσιει ένα στόχο που να πει - Η μελισοκομία σήμερα εν δαμέ τζαι έσσιει τούτα τα προβλήματα. Σε 5 χρόνια πρέπει να τη πάρω 2 βήματα πάρατζει...
Τζαι πως να έσσιει άλλωστε όταν ούτε οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι δεν έχουν.

Αν και πρέπει να το πούμε.ότι έχουμε τζαι κάλους μελισσοκόμους (όχι εμείς βεβαίως).
Έχουμε πολλά καλούς - κάποιοι είναι εξαιρετικοί , που προχωρούν μπροστά τζαι άμαν θέλεις να τους έβρεις βρίσκεις τους.
Τζι αν έχουμε το νου μας μπορεί να μάθουμε κάτι που λόου τους